Twoje dane – Twoja sprawa

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio w tym roku po raz pierwszy przystąpił  do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych”, którego organizatorem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cele i etapy Programu

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.
Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
 • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
 • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
 • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
 • umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
 • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).


W roku szkolnym 2020/2021 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio pełni w Programie rolę partnera wspierającego.

Program Twoje dane – Twoja sprawa jest realizowany w naszym Ośrodku przez następujące formy wsparcia:

 • prowadzenie spotkań i warsztatów metodycznych  online dla zainteresowanych nauczycieli na temat ochrony danych osobowych,
 • szkolenia przygotowujące szkoły, nauczycieli i uczniów do udziału do realizowania kreatywnych i ciekawych zadań aktywizujących z zakresu ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie sieci współpracy z nauczycielami, wspierając ich w działaniach realizowanych w ramach Programu,
 • udział w pracach jury oceniającego prace uczniów przysyłanych na konkursy UODO,
 • realizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży związanych z bezpieczeństwem w sieci.