Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Dane osobowe mogą być pozyskiwane i gromadzone jedynie w zakresie, jaki jest konieczny do ich przetwarzania. Oznacza to, że nie można żądać udostępniania danych, których znajomość nie jest niezbędna. Jak ten temat wygląda w placówkach przedszkolnych? 

UODO przypomina, jakie dane nie powinny znaleźć się na umowach między rodzicami a przedszkolem.

Podpisanie umowy z przedszkolem

Umowy z placówką podpisują rodzice nowo przyjętych dzieci, jako potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. W umowie z przedszkolem powinny znaleźć się z pewnością dane dziecka (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, a także imię i nazwisko oraz adres zamieszkania rodziców dziecka). Do podpisania umowy nie są jednak konieczne dane takie jak chociażby PESEL rodziców czy dane zakładu pracy, w którym rodzice są zatrudnieni, a także dane wrażliwe w postaci informacji o stanie zdrowia.

Naruszenie przepisów

UODO wyjaśnia, że aby zbierać od rodziców dane dotyczące np. ich zawodu czy miejsca pracy, musiałaby istnieć co najmniej jedna z przesłanek określonych art. 6 ust. 1 RODO – musiałby więc istnieć konkretny cel przetwarzania tych danych. W momencie, gdy takiego celu nie ma, żądanie od rodziców tych danych jest naruszeniem przepisów: Prawa oświatowego i RODO (m.in. zasady legalizmu, proporcjonalności minimalizacji danych osobowych). W przypadku stanu zdrowia, RODO dopuszcza przetwarzanie tych danych wyłącznie, jeśli zostanie spełniona jedna z przesłanek wskazanych w art. 9 ust. 2 RODO.

Źródło: UODO