Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio
 1. Zgodnie z 13 ust. 1 RODO, informujemy, iż Administratorem  Pani/Pana Danych Osobowych  jest  Lex Educatio, ul. Jaśminowa 1, 83-032 Skowarcz.
 2. Przedstawicielem Administratora jest właściciel firmy p. Eliza Łuczkiewicz kontakt kontakt@lexeducatio.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego i innych form kontaktu z Lex Educatio:
  1. w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – podstawą jest 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – podstawa prawna – 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. W razie wyrażenia dodatkowych zgód, podstawą prawną przetwarzania w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód  będzie   6 ust. 1 lit. a) RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  1. Podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  2. trenerom współpracującym z Lex Educatio w zakresie przeprowadzenia szkolenia,
  3. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Lex Educatio w zakresie usług informatycznych, księgowych, prawnych lub współpracujących z Lex
 5. Pani / Pana dane  osobowe  nie  będą przekazywane   do  państw  trzecich  lub  organizacji  międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane  do  czasu  wykonania  umowy,  a  także  po  jej  zakończeniu w celach  związanych  z:
  1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10  lat  od  dnia  zakończenia wykonania umowy),
  2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  3. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego  dokonano   na podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, Lex Educatio nie będzie w stanie  świadczyć usług  związanych  z  przeprowadzeniem szkolenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.