Niepubliczny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
LEX EDUCATIO

Realizujemy zadania związane z kształceniem ustawicznym i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli LEX EDUCATIO jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli.
Decyzja Pomorskiego Kuratora Oświaty nr 56/2020

Naszą ofertę adresujemy do:

• nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
• kadry kierowniczej oświaty,
• doradców metodycznych,
• pracowników nadzoru pedagogicznego,
• przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
• rodziców,
• uczniów, którzy uczestniczą w realizowanych przez nas projektach edukacyjnych.

Wizja i cele

• podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych,
• wsparcie nauczycieli w podwyższaniu kompetencji zawodowych.

Zadania statutowe

• planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnych form doskonalenia kadry kierowniczej placówek oświatowych oraz nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych,
• organizowanie szkoleń i kursów doskonalących kompetencje zawodowe,
• organizowanie konferencji, spotkań, sympozjów naukowych,
• tworzenie i realizacja programów wsparcia szkół i placówek,
• działalność promocyjno-wydawnicza.