Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Lex Educatio Eliza Łuczkiewicz, prowadząca Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio, ul. Świętokrzyska 25/ lok.216, 80-180 Gdańsk, zwana dalej „Administratorem”.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych, można skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail eliza.luczkiewicz@lexeducatio.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: a) udziału w bezpłatnym webinarze organizowanym przez Administratora, c) obsługi zgłoszeń reklamacyjnych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie RODO : a) Art. 6 ust. 1 lit c, tj. realizacja obowiązku ustawowego, b) Art. 6 ust. 1 lit b – podjęcia działań i wykonania umowy w postaci uczestnictwa w webinarze, c) Art. 6 ust. 1 lit f – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z celami w jakich zostały zebrane.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym przepisami prawa organom państwa. Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom realizującymi zadania w imieniu Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) dostępu do danych osobowych jej dotyczących, b) sprostowania danych, c) usunięcia (w zakresie realizacji umowy) d) ograniczenia przetwarzania; e) sprzeciwu na przetwarzanie

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do procesu rejestracji i udziału w webinarach oraz do obsługi ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).