Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Regulamin sklepu internetowego

/

§ 1
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.nodn.lexeducatio.pl.
 2. Serwis jest prowadzony przez Lex Educatio Eliza Łuczkiewicz, ul. Jaśminowa 1, 83-032 Skowarcz, NIP: 6040057618.
 3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znacznie:
  1. Cena  – cena netto wykupu dostępu do Produktu podana w Serwisie,
  1. Formularz Rejestracji  – funkcjonalność pozwalająca na wypełnienie przez Użytkownika pól (podanie odpowiednich danych) w celu założenia Konta na Platformie,
  1. Formularz Zamówienia –  funkcjonalność pozwalająca na dokonanie rezerwacji udziału w Warsztatach Stacjonarnych oraz złożenie Zamówienia poprzez wskazanie Produktu, a także podanie odpowiednich danych i wybór sposobu płatności (w przypadku odpłatnego Zamówienia),
  1. Klient  – Użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
  1. Konto –  funkcjonalność, umożliwiająca Użytkownikowi, po zalogowaniu się w za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostępu do zasobów (zakupionych produktów),
  1. Konsument Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
  1. Kurs Online  – kurs edukacyjny składający się z dostępu do filmów oraz dodatkowych materiałów w wersji cyfrowej, bądź retransmisja Szkolenia
  1. Materiały Edukacyjne  – dodatkowe materiały edukacyjne dostępne w ramach zakupionego produktu,  na zasadach opisanych w Regulaminie
  1. Newsletter  – informacje cyklicznie przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę, dotyczące Produktów oraz promocji i nowości w Serwisie
  1. Sklep – platforma internetowa dostępna pod adresem https://www.nodn.lexeducatio.pl/sklep
  1. Produkt  – treść cyfrowa oferowana przez Sprzedawcę, do której można wykupić dostęp bądź uzyskać dostęp nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności Kursy Online, Szkolenia oraz Webinaria
  1. Sprzedawca –  podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu,
  1. Serwis strona internetowa dostępna pod adresem www.nodn.lexeducatio.pl,
  1. Szkolenie płatne szkolenia oraz webinary online przeprowadzane na żywo,
  1. Umowa –  umowa, której przedmiotem jest uzyskanie dostępu do Produktów, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
  1. Użytkownik każdy podmiot korzystający z Serwisu
  1. Szkolenia online – to to szkolenia przeprowadzane wyłącznie w formie online na żywo,
  1.  Webinarium –  bezpłatne szkolenie online przeprowadzane na żywo
  1. Zamówienie prowadzące do zawarcia Umowy oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Produktów, do których Klient chce uzyskać dostęp oraz dane Klienta

§ 2
[usługi świadczone drogą elektroniczną i postanowienia ogólne]

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:

1.1. umożliwienie założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta („Usługa Konta”);

1.2. przesyłanie Newslettera („Usługa Newslettera”);

1.3. udostępnienie Formularza Zamówienia w celu podania danych, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy („Usługa Dotycząca Umów”);

1.4. udostępnianie niektórych Produktów.


2. Uzyskanie dostępu do części Produktów jest odpłatne zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie.
3. Uzyskanie dostępu do Materiałów Edukacyjnych wymaga złożenia odpłatnego Zamówienia, z zastrzeżeniem §10 ust. 3.
4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także zainstalowania na urządzeniu najnowszej wersji przeglądarki internetowej Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera albo Safari. W używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.

§ 3
[Usługa Konta]

 1. Sprzedawca przewiduje umożliwienie założenie Konta, które następuje poprzez:
  1) wypełnienie Formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie przez podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail; hasła dostępu ustalonego przez Użytkownika;
  2) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu; oświadczenie o akceptacji Regulaminu składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji pod Formularzem Rejestracji;
  3) kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”.
 2. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie założenia Konta w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika, gdzie wskazany będzie  link do aktywacji konta.
 3. Hasło może zostać w każdej chwili zmienione przez Użytkownika.
 4. Po założeniu Konta Użytkownik uzyskuje do niego dostęp. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu się przez Użytkownika na stronie Sklepu.
 5. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie i podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i hasła Użytkownika oraz kliknięcie przycisku „Zaloguj się”.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta oraz danych do logowania na Konto osobom trzecim.
 7. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@nodn.lexeducatio.pl lub pisemnie na adres: NODN Lex Educatio, ul. Świętokrzyska 25/216, 80-180 Gdańsk.  Po przesłaniu oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Użytkownika.

§ 4
[Usługa Newslettera]

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa. Do wyrażenia ww. zgody nie jest wymagane założenie Konta.
 2. Newsletter wysyłany jest, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mail, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Newsletter może zawierać informację handlową.
 3. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ewa.szczygol@edunation.com.pl telefonicznie pod numer: +48 22 577 033 633 lub pisemnie na adres: Edunation sp. z o.o., ul. Łowicka 54/6 02-531 Warszawa. Użytkownik otrzymuje również opcję rezygnacji z Usługi Newslettera poprzez kliknięcie linku znajdującego się w wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera.

§ 5
[Umowa]

 1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie, Klient ma możliwość zawierania Umów dotyczących Produktów. Specyfikacja dostępnych Produktów, ich opisy są dostępne w Serwisie.
 2. Zawarcie Umowy wymaga wykonania kolejno czynności, o których mowa poniżej.
 3. Klient wyraża chęć uzyskania dostępu do Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się” lub „Rejestruję się” (w przypadku Webinariów) lub „Kup teraz (w przypadku szkoleń  i pozostałych Produktów).
 4. Po kliknięciu jednego z ww. przycisków Klient przechodzi do Formularza Zamówienia.
 5. Po przejściu do Formularza Zamówienia Klient powinien:

5.1.wypełnić jego aktywne pola przez podanie takich danych jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail, telefon (nazwa firmy, NIP obowiązkowo podawane w przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę) typ szkoły (w przypadku części Produktów);

5.2. wybrać sposób płatności spośród dostępnych opcji (w przypadku odpłatnych Produktów);

5.3. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniej opcji;

5.4. w przypadku Kursów Online lub Szkoleń, Klient może zostać poproszony o zaakceptowanie postanowień regulaminu oraz polityki prywatności podmiotów trzecich, a także zaakceptowanie regulaminu danego wydarzenia.

6. Po wykonaniu czynności, o których mowa wyżej, Klient może kliknąć przycisk “Kupuję i Płacę”, „Kup teraz” lub „Rejestruj”, co jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. W przypadku Webinariów Klient klika przycisk „Zapisz się”.

7. Sprzedawca, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta, potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji. Potwierdzenie to zawiera w szczególności oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy, a także treść niniejszego Regulaminu wraz z dalszymi instrukcjami dotyczącymi dostępu do Produktu.

8. Fakt zawarcia Umowy jest utrwalany i zabezpieczany w systemie informatycznym Serwisu.

9. Usługa Dotycząca Umów jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Zapisz się”) albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia (kliknięciem przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Zapisz się”), Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.

§ 6
[Usługa nieodpłatnego dostępu do Produktu]

 1. Sprzedawca umożliwia uzyskanie nieodpłatnego dostępu do wybranego przez Sprzedawcę Produktu w zamian za zapis do Newslettera poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa bądź poprzez wprowadzenie w zamówieniu kodu rabatowego.
 2. Po wyrażeniu zgody na otrzymanie Newslettera, Użytkownikowi świadczona jest Usługa Newslettera na zasadach wskazanych w §4 lub otrzymuje on dostęp do Produktu na zasadach wskazanych w §9.

§ 7
[Cena]

 1. Cena uzyskania dostępu do Produktu jest widoczna w Serwisie przy danym Produkcie.
 2. Cena podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
 3. Cena może zostać obniżana poprzez skorzystanie z kodów rabatowych udostępnianych przez Sprzedawcę po mailowym kontakcie Użytkownika w ramach Zamówień dokonywanych przez grupy.
 4. Uzyskanie dostępu do Webinariów jest bezpłatne.

§ 8
[składanie zamówień]

 1. Zamówienia są przyjmowane  przez stronę internetową ( zamówienia indywidualne) lub drogą mailową oraz telefonicznie ( w przypadku zamówień większej ilości szkoleń).
 2. Zamówienia składane przez stronę internetową na której znajduje się sklep można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe i adresowe niezbędne do wykonania Usługi oraz przekazywania informacji.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub formularz został błędnie wypełniony, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieskorzystania Zamawiającego ze szkolenia.
 5. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia i wysyłania informacji o aktualnościach w formie newslettera ( w przypadku, gdy klient wyraził wcześniej zgodę na otrzymywanie newslettera). Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z Polityką Prywatności.
 6. Aby korzystać z usług szkoleniowych, klient musi skorzystać z opcji rejestracji (logowania), czyli zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia oraz bezterminowego dostępu do materiałów. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Zamawiający ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedającym, jeśli nie otrzyma emaila z potwierdzeniem zakupu szkolenia. Email może znajdować się w tzw. spamie lub nie dotrzeć do Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim wypadku po stronie Zamawiającego leży obowiązek wyjaśnienia tej sprawy ze Sprzedającym.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient powinien dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy przez serwis Przelewy 24, lub tradycyjnym przelewem, zgodnie z §…..
 9. W przypadku szkoleń dostępnych w terminie przelew tradycyjny powinien zostać wykonany maksymalnie 1 dzień przed szkoleniem  dostępnym w terminie do godz. 14:00. Po tym terminie przelewy księgowane są przez banki dnia następnego. W sytuacji kiedy uczestnik zakupi udział w szkoleniu dostępnym w terminie, w dniu jego rozpoczęcia, jest zobowiązany przesłać na mailowy adres kontaktowy potwierdzenie zapłaty z numerem zamówienia. W przeciwnym wypadku nie będzie podstaw do reklamacji zgłoszonego udziału w szkoleniu. Brak wpłaty natomiast jest rozumiany jako rezygnacja ze szkolenia. Możliwa jest zmiana wybranego tematu i terminu szkolenia najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem Usługi. Aby dokonać zmiany tematu lub terminu szkolenia należy niezwłocznie poinformować Sprzedającego.
 10. W przypadku szkoleń video udostępniane one będą po opłaceniu udziału, bez obostrzeń terminowych.
 11. Udział w webinarach bezpłatnych nie zobowiązuje Klienta do korzystania z kolejnych ofert Sprzedającego i nie jest w żaden sposób wiążący finansowo ze Sprzedającym.
 12. Certyfikaty wystawiane są w sposób opisany przy informacjach dotyczących i szkolenia, wystawiane są dla osoby, która dokonuje zamówienia i wpisuje poprawnie swoje dane. Jeśli certyfikat ma być wystawiony na inną osobę, należy ten fakt zgłosić przez złożeniem zamówienia lub wpisać taką informację w pole z dodatkowymi informacjami. Po otrzymaniu dostępu do szkolenia nie ma możliwości zmiany danych osoby do wystawienia certyfikatu .
 13. Złożenie przez Klienta skutecznego zamówienia i zapłata kosztów szkolenia zaksięgowana na koncie Sprzedającego są równoznaczne z podpisaniem Umowy Sprzedaży.
 14. Poszczególne szkolenia terminowe odbędą się każdorazowo pod warunkiem zapisania i opłacenia udziału minimum 15 osób, dopuszcza się realizację szkolenia przy mniejszej liczbie osób – decyzja należy do Sprzedającego.
 15. Sprzedający nie wysyła wiadomości przypominających o szkoleniach. Zamawiający samodzielnie pamięta o terminach zakupionych webinarów. W razie pytań lub wątpliwości może skontaktować się ze Sprzedającym pod numerem telefonu lub wskazanym na stronie sklepu emailem.
 16. Uczestnik szkolenia akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na nagranie spotkania online, w którym uczestniczy i umieszczenie go przez Sprzedającego na nośnikach (typu CD, pen drive) oraz w Internecie w celach promocyjnych, sprzedażowych oraz merytorycznych (zazwyczaj w formie materiałów po-szkoleniowych).

§ 9
[sposób i terminy płatności]

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt za pomocą przelewu na numer konta wskazany na fakturze proforma lub potwierdzeniu rejestracji generujących się automatycznie po dokonaniu rejestracji lub bankowości internetowej za pośrednictwem usługi Przelewy24 – przelewem elektronicznym, kartą płatniczą, przekazem pocztowym, bądź poprzez inny sposób udostępniony w ramach usługi Przelewy24.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 3 dni od dnia zawarcia odpłatnej Umowy. W przypadku braku zapłaty w terminie 3 dni, Sprzedawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym (i anulowania Zamówienia).
 3. Obsługa płatności jest realizowana przez Przelewy24 jest realizowana w sposób wskazany przez Klienta. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem usługi Przelewy24 dostępne są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/regulamin . W przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Klient zostanie przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania przypomnień drogą mailową w przypadku braku niezwłocznego opłacenia Zamówienia (w tym po 2 dniach od złożenia Zamówienia).

§ 10
[otrzymanie dostępu do Produktu]

 1. Po opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje dostęp do wybranego Produktu na Platformie.
 2. W przypadku Webinarium – Klient po zrealizowaniu Zamówienia otrzymuje potwierdzenie otrzymania dostępu w formie wiadomości na podany adres e-mail wraz z linkiem do pokoju z Webinarium na platformie zewnętrznej. Klient otrzyma e-mail przypominający o Webinarium nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem Webinarium. Po odbyciu Webinarium Klient otrzyma drogą mailową certyfikat zaświadczający uczestnictwo w Webinarium wraz z dostępem do nagrania Webinarium.
 3. W przypadku Szkoleń – Klient po opłaceniu Zamówienia, na 3 dni przed Szkoleniem, otrzyma w formie wiadomości na podany adres e-mail z instrukcją logowania do transmisji na żywo. Klient otrzymuje do nich dostęp również na Platformie przez okres 12 miesięcy od daty udostępnienia nagrania, chyba że oferta mówi inaczej.
 4. Najpóźniej na 14 dni przez Szkoleniem, Klient ma możliwość przekazania swojego dostępu innej, wskazanej przez niego osobie. W celu przekazania dostępu należy skontaktować się ze Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@nodn.lexeducatio.pl.  Warunkiem przekazania dostępu jest posiadanie Konta przez osobę otrzymującą dostęp.
 5. Materiały cyfrowe wchodzące w skład Zamówienia, takie jak np. e-booki udostępnione zostaną Klientowi po opłaceniu Zamówienia w wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres. Materiały cyfrowe uważa się za dostarczone Klientowi w momencie wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 6. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Produktów, i stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Produkty podlegają ochronie na zasadach wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 11
[Platforma]

 1. Sprzedawca przewiduje możliwość organizacji dodatkowych akcji promocyjnych, w ramach, których możliwe będzie uzyskanie dostępu do Materiałów Edukacyjnych bez konieczności złożenia odpłatnego Zamówienia.

§ 12
[Prawa autorskie]

 1. Wszelkie materiały i zasoby autorskie, opublikowane w Serwisie stanowią wyłączną własność Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio prowadzonego przez firmę Lex Educatio i są one objęte prawem autorskim w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 1994r., nr 24, poz. 83 z póżn.zm.)
 2. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów wymaga każdorazowo pisemnej lub emailowej zgody Sprzedawcy.
 3. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach/ webinarach, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika.
 4. Uczestnik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Sprzedawcy wyłącznie na użytek własny w pracy, uczniem, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Sprzedawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

§ 13
[Prawo odstąpienia od Umowy]

 1. Z uwagi na fakt, że Sklep sprzedaje usługi szkoleniowe oraz ebooki, nie ma podstawy prawnej do odstąpienia od zawartej Umowy, jednakże Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 10 dni kalendarzowych przed datą szkolenia online.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa wyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@nodn.lexeduatio.pl  
 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, z zachowaniem terminów zawartych w §12,  umowę tę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument pisemnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Uprawnienie odstąpienia od Umowy na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie przysługuje również Klientowi niebędącemu Konsumentem zawierającemu Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o Prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W związku z tym, Klient (nawet jeżeli jest Konsumentem) nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku Produktów, co do których, zostanie on poinformowany o ww. utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 14
[reklamacje oraz odwołanie szkolenia]

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Zamówienia oraz usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w paragrafie 2.
 3. Klient może złożyć reklamację: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@nodn.lexeducatio.pl lub pisemnie na adres: NODN Lex Educatio, ul. Świętokrzyska 25/lok. 216, 80-180 Gdańsk
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy Klientem nie jest Konsument, z zastrzeżeniem art. 5564 Kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku odwołania Szkolenia (nieprzeprowadzenia go we wskazanym terminie), Klientowi przysługuje prawo zwrotu pełnej ceny uzyskania dostępu (tą samą drogą, którą dokonano zapłaty ceny, bądź na rachunek bankowy wskazany przez Klienta). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi dostępu do Szkolenia w innej dacie. W przypadku zgody Klienta na udział w Szkoleniu w innej dacie, Klientowi nie przysługuje zwrot, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 15
[zmiana Regulaminu]

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Serwisu.
  2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
 2. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o ewentualnej zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpila zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 4. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

§ 16
[postanowienia końcowe]

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie pod adresem https://nodn.lexeducatio.pl/regulamin/ – w formacie cyfrowym oraz w siedzibie Sprzedawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.